Request for repair of its products during the warranty

  • Author:
    n/a
  • Send To:
    Samsung Mobile
  • Sponsored By:
  • More Info at:
Request for repair of its products during the warranty
Petition for Samsung (especially Samsung Poland)


I purchased a Samsung GT-I8320 in 2009-11-17. After half a year phone broke. I took to repair to the point authorized by Samsung.
I was refused because Samsung it prohibits repairing Samsung phones are for the Polish market.
However, the technician offered me the repair for payment.
I agreed to it.
Serviceman replaced the broken part of phone that needed a software update, but it has not received from Samsung Poland, since re-emerged barrier Samsung procedures
I know that Samsung has withdrawn from support LiMo - Linux Mobile Operating System.
Then carry my phone to the service points that have very good contacts. Also remained with nothing. Samsung's technical support engineer also spread his hands.


There has also helped the official path with many employees at many different positions as Public Relations - Blanka Fijołek, Complaints Coordinator - Maria Wlodarczyk, Arkadiusz Kolasinski, Roman Zeleznik, as well as Alexander Kubicka, Anna Sawa, Anna Staszynska.
Currently staying with the phone, which was also more broken in the subsequent steps of repair.


Not only customers of Samsung's phones probably all clients are so supported.
I bought an expensive multifunctional - color laser, scanner, fax.
As a result of use I came across a very serious bug that causes it scanned the book, for example, 600 pages can not be saved.
Evident software error. However, the service took a different position. The product is efficient, only that the software does not allow you to save more than, say, 50 pages at 300dpi in the calculations of some mysterious formula, which of course is not presented to me.
Total crap! Of course the software does not present any message that the machine reached its limit and does not warn that it is not what to use it! Of course also in any advertising, documentation, there is nothing about the limitations revealed by the service. Also, Samsung's procedures do not allow the further path of complaint!


Dear Samsung, please do not stand in similar positions as Sony, Nokia, whose arrogance reaches the borders and allow them to treat their customers like:
- Sony - the issue of servers that were not secured in a basic way of exposing the theft of nearly a hundred million of personal data;
- Nokia launches phone N9, which even before the official leaving the market to announce a lack of support for its software!


Readers of this petition, please sign for the common good - and of our Samsung.

===== wersja po polsku =========

Prośba o naprawianie swoich produktуw w okresie udzielonych gwarancji
Petycja do Samsung (w szczegуlności Samsung Polska)

Zakupiłem telefon Samsung GT-I8320 w 2009-11-17. Po pуł roku telefon zepsuł się. Zaniosłem do naprawy do punktu autoryzowanego przez Samsunga. Odmуwiono mi naprawy ponieważ procedura zabrania naprawiania telefonуw nie przeznaczonych na polski rynek. Jenak serwisant zaoferował mi naprawę za zapłatą, na co przystałem. Serwisant wymienił mi zepsuty element, ktуry wymagał aktualizacji oprogramowania, jednak jego nie otrzymał od Samsung Polska, gdyż ponownie pojawiła się bariera procedury Samsunga. Wiem, iż Samsung wycofał się ze wsparcia LiMo Linux Mobile Operating System.
Następnie zanosiłem telefon do punktуw serwisowych, ktуre mają bardzo dobre kontakty. Rуwnież pozostałem z niczym. Inżynier wsparcia technicznego Samsunga rуwnież rozłożył ręce.
Oficjalna ścieżka z wieloma pracownikami na bardzo rуżnych stanowiskach jak Public Relations - Blanka Fijołek, Koordynator ds. Reklamacji - Maria Włodarczyk, Arkadiusz Kolasiński, Roman Żeleźnik, jak rуwnież Aleksandra Kubicka, Anna Sawa, Anna Staszynska.
Obecnie zostaję z telefonem, ktуry został dodatkowo bardziej popsuty w kolejnych punktach naprawy.

Nie tylko klienci telefonуw Samsunga ale prawdopodobnie wszyscy klienci Samsunga są tak obsługiwani.
Zakupiłem drogie urządzenie wielofunkcyjne laser kolor, skaner, fax. W wyniku użytkowania natrafiłem na bardzo poważny błąd oprogramowania, powodujący iż zeskanowana książka, np. 600 stron nie daje się zapisać. Ewidentny błąd oprogramowania. Jednak serwis zajął inne stanowisko. Produkt jest sprawny, tylko, że oprogramowanie nie pozwala na zapisanie więcej niż np. 50 stron w 300dpi według wyliczeń jakiegoś tajemniczego wzoru, ktуrego oczywiście mi nie przedstawiono. Totalne bzdury! Oczywiście oprogramowanie nie przedstawia jakiegokolwiek komunikatu, że urządzenie dodarło do swojego limitu i nie ostrzega, że nie ma co dalej go używać! Oczywiście rуwnież w żadnych materiałach reklamowych, dokumentacji nie ma nic na temat togo objawionego przez serwis ograniczenia. Rуwnież procedury Samsunga nie pozwalają na dalszą ścieżkę reklamacyjną!

Szanowny Samsungu, proszę nie stać na podobnych stanowiskach jak Sony, Nokia, ktуrych arogancja sięga zenitu i pozwala im na traktowanie swoich klientуw jak:
Sony wystawienie serwerуw, ktуre nie były zabezpieczone w podstawowy sposуb wystawiając na kradzież niespełna stu milionуw danych osobowych;
Nokia wypuszcza telefon N9, ktуry jeszcze przed oficjalnym wyjściem w rynek ogłasza się brak wsparcia dla jego oprogramowania!

Czytający tą petycję, proszę podpisz dla wspуlnego dobra Naszego jak i firmy Samsung.