حمايت از عادل فردوسي پور و برنامه تلويزيون&#1

  • Author:
    n/a
  • Send To:
    سازمان صدا و سيماي و سازمان تربيت بدني جمهو&
  • Sponsored By:
  • More Info at:
ما از عادل فردوسي پور حمايت مي كنيم ، بخاطر اينكه ورزش ايران ، فوتبال ايران را زنده كرد ، براي اينكه توانست حرف راست را در تلويزيون بزند براي اينكه سعي كرد ورزش را از دولت جدا كند. خوب را به ورزش معرفي و بد را از ورزش دور كند . براي اينكه صدا و سيما له او اجازه ندادند تا از خودش دفاع كند در مقابل تربيت بدني و دولت ، ما اينجا را امضا مي كنيم تا به آخوندي بگوييم با فردوسي پور هستيم و به مخابرات استان تهران بگوييم ، اس ام اس ها به فردوسي پور نرسيد اما قلب ما با عادل فردوسي پور هستش. شما اين محل را امضا مي كنيد و قبول مي كنيد كه از عادل فردوسي پور حمايت مي كنيد ، ما از وبلاگ ها و وب سايت ها و مردم اين شهر مجازي با عادل فردوسي پور هستيم
انتهاي پيام