مامورین جمهوری اسلامی نماینده ایران نیست&#16

  • Author:
    n/a
  • Send To:
    United Nation's General Assembly Credentials Committee
  • Sponsored By:
    فرانس اتحاد برای آزادی ایران
  • More Info at:

کنفرانس اتحاد برای آزادی ایران

ویرجینیا ۱۹ و ۲۰ ژوئن ۲۰۱۰

قطعنامه ۲

موضوع : تقاضای رد اعتبار نامه‌های نمایندگان جمهوری اسلامی در شصت و پنجمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد که آغاز کار آن روز سه شنبه ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۰ است .

کنفرانس اتحاد ایرانیان متشکل از طیف‌های گوناگون آزادیخواه جامعه ایرانیان خارج از کشور شیعه، سنی، زرتشتی، مسیحی، یهودی، بهایی ... ایرانیان عرب ، بلوچ، کرد، آذری ، فارس ،... زن ، مرد و جوان با عقاید سیاسی گوناگون ؛

با توجه به پرونده سی و یک سال نقض فاحش و مستمر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی از جانب حکومت آخوندی در ایران که منتهی به صدور بیش از صد قطعنامه ارکان اصلی و فرعی سازمان ملل متحد ، گزارش‌های گوناگون گزارشگران حقوق بشر ملل متحد ، گزارش‌های متعدد امنستی بین المللی ، ناظران حقوق بشر ، گزارشگران بدون مرز ، ... شده است ؛

و با آگاهی به اینکه این وضع مغایر مواد ۱، ۱۳، ۵۵ و ۵۶ منشور ملل متحد و مواد مختلف میثاق‌های جهانی حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد به جمهوری اسلامی بعنوان کشور تصویب کننده ، از بیش از سی سال پیش که موظف به مراعات آن است ؛

و با در نظر گرفتن شباهت‌های فراوان استمرار و ادامه این وضع اسف بار نقض فاحش و مستمر حقوق بشر و آزادیهای اساسی در ایران با رفتار ضد انسانی حکومت افریقای جنوبی قبل از سال ۱۹۹۲ ، ما از کمیته اعتبارنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقاضا داریم که در اجلاس آینده خود که روز ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۰ آغاز می شود با اعتبارنامه‌های هئیت نمایندگی جمهوری اسلامی همانگونه رفتار نماید و اجازه اشغال صندلی ایران در مجمع عمومی و سایر ارکان ملل متحد را به آنها ندهند .

کنفرانس اتحاد برای آزادی ایران

ویرجینیا ۲۰ ژوئن ۲۰۱۰