สนับสนุน "โมเดลน้ำดันน้ำ" แก้วิกฤติน้ำท&#3656

  • Author:
    n/a
  • Send To:
    รัฐบาลไทยและกรุงเทพมหานคร
  • Sponsored By:
  • More Info at:
สนับสนุน "โมเดลน้ำดันน้ำ" แก้วิกฤติน้ำท่วมใหญ่ 2554

ในห้วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา จังหวัดต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยตกอยู่ในสถานการณ์ปัญหาน้ำท่วม มีพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย ได้รับผลกระทบจำนวนถึง 61 จังหวัด 600 อำเภอ มีผู้ประสบภัยจำนวนมากที่ต้องเคลื่อนย้ายเข้าสู่ศูนย์พักพิงชั่วคราวต่างๆ ที่ราชการจัดให้ และอีกหลายชีวิต หลายครัวเรือนที่ยังติดค้างอยู่ในชุมชน หมู่บ้าน ตรอกซอกซอยต่างๆ และรอความช่วยเหลือ

ขณะที่วิกฤติยังลุกลามอย่างต่อเนื่อง กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหาของภาคส่วนรัฐ ไม่ว่าจะเป็นรัฐส่วนกลางหรือรัฐท้องถิ่น กลับเห็นได้ชัดถึงการขาดเอกภาพและขาดการบูรณาการในการแก้ไขปัญหา อีกทั้งแนวคิดในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาเรื่องน้ำยังเป็นไปโดยขาดความรู้ความเข้าใจถึงธรรมชาติของน้ำที่ส่งผลทำให้สถานการณ์แทนที่จะควบคุมดูแลได้กลับทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการที่ อ.ศศิน เฉลิมลาภ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร และ อ.อภิชาติ สุทธิศิลธรรม ซึ่งทั้งสองท่านเป็นนักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์นั้น ได้ร่วมกันจัดทำคลิปวีดีโอเผยแพร่ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ 2554 โดยได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา ชี้ชวนให้เห็นถึงแนวทางในการปฏิบัติตัว เตรียมตัวของประชาชนต่อสถานการณ์ดังกล่าว อีกทั้งยังได้มีการนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพชั้นใน โดยการเสนอโมเดลการจัดการน้ำ "โมเดลน้ำดันน้ำ" ที่ใช้ปฏิบัติการมาแล้วและประสบความสำเร็จที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต เพื่อเป็นทางออกในการคลี่คลายสถานการณ์วิกฤติน้ำท่วมที่กำลังจ่อเข้าใกล้กรุงเทพมหานครอยู่ในขณะนี้

ภายใต้โมเดลดังกล่าวนี้ ต้องการการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ต้องการการตัดสินใจที่เด็ดขาดของผู้นำทั้งนายกรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ต้องการกระบวนการแก้ไขปัญหาที่เข้าใจถึงธรรมชาติของน้ำมากกว่าการเอาชนะคะคาน และต้องการเสียงสนับสนุนจากทุกภาคส่วนภาคประชาชนที่จะต้องร่วมกันฝ่าวิกฤติครั้งนี้ด้วยกัน

ด้วยเหตุดังกล่าวนี้เอง จึงขอสนับสนุน "โมเดลน้ำดันน้ำ" ที่ อ.ศศิน เฉลิมลาภ และ อ.อภิชาติ สุทธิศิลธรรม ได้นำเสนอไว้ http://www.youtube.com/watch?v=bmI5WnecYdA&sns=fb เพื่อให้รัฐบาลและกรุงเทพมหานครนำแนวทางโมเดลดังกล่าวไปดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนและเชื่อมโยงบูรณาการนักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ ภาคประชาสังคม ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฝ่าวิกฤติครั้งนี้

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่ามกลางวิกฤติภัยพิบัติครั้งใหญ่นี้ สังคมไทยจะร่วมกันสร้างบทเรียน สร้างกระบวนการเรียนรู้เรื่องภัยพิบัติ การบริหารจัดการน้ำ ดิน ป่า ผังเมืองอย่างเป็นระบบและบูรณาการ และตระหนักอยู่เสมอว่านี่คือภัยครั้งใหญ่และครั้งสำคัญของเรา อย่าปล่อยให้ภัยพิบัติครั้งนี้เป็นเพียงปรากฎการณ์หนึ่งในช่วงชีวิต แต่ควรทำให้สถานการณ์นี้เป็นบทเรียนที่เราจะมาคุยและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการอย่างจริงจัง