Filipino bilang Wikang Panturo

  • Author:
    n/a
  • Send To:
  • Sponsored By:
  • More Info at:
MANINDIGAN PARA SA FILIPINO BILANG WIKANG PANTURO


Mahalaga ang naging papel ng Unibersidad ng Pilipinas (UP) sa pagpapatibay ng Konstitusyon sa wikang Filipino bilang wikang pambansa at wikang panturo.

Bilang pagsasabuhay sa isinasaad ng Konstitusyon, pinagtibay ng Lupon ng mga Rehente ang UP PATAKARANG PANGWIKA simula noong Mayo 29, 1989.

Sa pamamagitan ng patakaran sa wika ng UP :

1. Pinayabong ang akademikong disiplina ng Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas mula antas di-gradwado hanggang gradwado;
2. Pinasigla ang intelektuwalisasyon sa Filipino sa pamamagitan ng mga saliksik at publikasyon;
3. Itinatag ang Sentro ng Wikang Filipino (SWF) na nagtataguyod ng pananaliksik sa wika, pagsasalin at paglalathala ng orihinal na materyales sa iba't ibang disiplina na nakasulat sa wikang Filipino;
4. Nagdaos ng mga seminar, kumperensiya at fora na nagtatasa sa antas ng paggamit ng wikang Filipino; at
5. Nanguna ang Unibersidad sa mga kilusan sa wika gaya ng Pambansang Samahan sa Wika (PSW), Kaguro sa Filipino, LEDCO, at SANGFIL.

Nawawalan ng halaga ang mga inisyatiba at tagumpay ng UP sa paggamit ng Filipino dahil sa salungat na patakaran ng Administrasyong Arroyo. Napipigil ang pagsulong ng wikang Filipino bilang panturo dahil sa Executive Order 210, pahayag ni Kalihim Jeslie Lapus ng Dep. Ed., HB 4701, at mga panukala ng ibang ahensiyang panggobyerno.

Tahasang lumalabag ang mga ito sa itinatakda ng Konstitusyong 1987, Artikulo XIV, Seksiyon 6 :"Dapat magsagawa ng hakbangin ang pamahalaan upang ibunsod at puspusang itaguyod ang paggamit ng Filipino bilang midyum ng opisyal na komunikasyon at bilang wika ng pagtuturo sa sistemang pang-edukasyon."

Hinihingi ng pangyayaring ito na muli tayong manindigan at manguna sa pagtataguyod ng Filipino bilang wikang panturo sa pamamagitan ng :

1. Aktibong paglahok sa pagpapairal ng Patakarang Pangwika ng Sistemang UP;
2. Agarang pagpupulong ng Konseho ng Wikang Filipino na binubuo ng mga direktor ng SWF at mga tagapangulo ng mga departamento ng Filipino sa Sistemang UP upang bumuo ng programa ng pagkilos;
3. Paninindigan ng University Council ng ibat ibang kampus sa Sistemang UP hinggil sa usapin ng wikang Panturo; at
4. Pagtipon ng lakas sa loob at labas ng UP upang ganyakin ang mga humahawak ng kapangyarihan na magtataguyod sa wikang Filipino.


MANINDIGAN PARA SA FILIPINO BILANG WIKANG PANTURO


MGA ADMINISTRADOR, KAGURUAN, ESTUDYANTE, AT KAWANI NG UP