تشکر از تبریک تولد

  • Author:
    n/a
  • Send To:
    Hamid
  • Sponsored By:
  • More Info at:
حمید فروغی پس از دیدن تبریک تولدش از طرف دوستان، به جای اینکه از تک تک آنها جداگانه تشکر کند، یک تشکر همگانی ارسال کرده است. ما به این اقدام او اعتراض داریم و خواستار تشکر جداگانه هستیم