คนไทยร่วมใจลงชื่อคัดค้านการแก้มาตรา 112 &#361

  • Author:
    n/a
  • Send To:
    Thai Government
  • Sponsored By:
  • More Info at:
ตามที่ นายใจ อึ๊งภากรณ์ และกลุ่มนักวิชาการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ได้ออกแถลงการณ์เสนอให้มีการยกเลิกหรือแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ด้วยเหตุผลว่า เป็นมาตราที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของ พลเมืองไทย รวมทั้งการรณรงค์ล่ารายชื่อของ นายธงชัย วินิจจกูล และ 50 นักวิชาการต่างประเทศ เพื่อเรียกร้องให้มีการยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ นั้น

นักวิชาการและประชาชนตามรายชื่อข้างท้ายของแถลงการณ์ฉบับนี้ ได้ประชุมวิเคราะห์แง่มุมต่างๆ ในประเด็นนี้อย่างรอบด้านแล้ว และมีความเห็นร่วมกันว่า รัฐบาลและรัฐสภาไม่ควรดำเนินการยกเลิกหรือแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และบทบัญญัติใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการป้องกันมิให้มีการละเมิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ ตามข้อเรียกร้องของกลุ่มนักวิชาการดังกล่าวข้างต้น โดยมีเหตุผลประกอบการแสดงจุดยืนทางความคิดดังต่อไปนี้

1.การละเมิดหรือการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพองค์พระมหากษัตริย์เป็น ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐ มิใช่ประเด็นหมิ่นประมาทบุคคลทั่วไป เนื่องจากองค์พระมหากษัตริย์ดำรงฐานะเป็นประมุขแห่งรัฐไทย ที่มีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2.จึงเป็นความชอบธรรมตามหลักนิติรัฐ ที่ต้องมีกฎหมายปกป้องมิให้มีการละเมิด หรือการหมิ่นประมาทประมุขแห่งรัฐ ซึ่งไม่อยู่ในฐานะที่จะทำการฟ้องร้องต่อผู้ละเมิดหรือหมิ่นประมาทได้ด้วยตน เอง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ในหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐส่วนที่ 2 แนวนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐ มาตรา 77 จึงกำหนดไว้ว่า รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ และต้องจัดให้มีกำลังทหาร อาวุธยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย จำเป็นและเพียงพอ เพื่อพิทักษ์รักษาเอกราช อธิปไตย ความมั่นคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย์ ผลประโยชน์แห่งชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อการพัฒนาประเทศ

นอกจากนี้ ในหมวด 2 พระมหากษัตริย์ มาตรา 8 ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า องค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆ มิได้

ทั้งนี้ เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติในการดูแลปกป้ององค์พระมหากษัตริย์จากการถูกละเมิด ซึ่งมีผลต่อความมั่นคงแห่งรัฐ ประมวลกฎหมายอาญาจึงได้กำหนดไว้ในมาตรา 112 ว่า ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบ ห้าปี

ดังนั้น การเสนอแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญา จึงมิใช่ประเด็นการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความ คิดเห็นเท่านั้น แต่เป็นประเด็นที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งรัฐโดยตรง

3.คดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพที่เกิดขึ้นค่อนข้างมากในระยะเวลา 2-3 ปี ที่ผ่านมานี้ เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้ว จะเห็นได้ว่าเป็นการกระทำที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นกระบวนการเพื่อนำไปสู่การ ล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของประเทศจากรูปแบบการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไปสู่การปกครองรูปแบบอื่น

ดังนั้น การเสนอแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกป้ององค์พระมหากษัตริย์ จากการถูกละเมิด หรือการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ จึงเป็นประเด็นการต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่มที่ต้องการเปลี่ยนระบอบการ ปกครองของประเทศไทย มิใช่การเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างบริสุทธิ์ใจ

4.การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกป้ององค์พระมหากษัตริย์ นั้น ในทางปฏิบัติ อาจมีผู้นำไปใช้เป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งบุคคลบางคนได้ จึงขอเรียกร้องต่อเจ้าพนักงานของรัฐให้ระมัดระวังการบังคับใช้ประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 112 อย่างรอบคอบและเป็นธรรม

นักวิชาการและประชาชนตามรายชื่อข้างท้ายแถลงการณ์นี้ จึงขอเรียกร้องต่อรัฐบาล รัฐสภาและสังคมไทย มิให้หวั่นไหวต่อข้อเสนอของกลุ่มที่เรียกร้องให้มีการแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการปกป้ององค์พระมหากษัตริย์ จากการถูกละเมิดหรือหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ


กดลงชื่อ sign petition นะครับ

จะรวบรวมส่งรายชื่อให้ที่นิด้าต่อไป

[email protected]
โทรสาร 0-2375-4279