Tolerance Day Appeal

  • Author:
    n/a
  • Send To:
    Сите граѓани на Република Македонија
  • Sponsored By:
  • More Info at:
16 НОЕМВРИ - МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА ТОЛЕРАНЦИЈАТА / 16 NЕNTOR - DITA NDЕRKOMBЕTARE E TOLERANCЕS / NOVEMBER 16 - INTERNATIONAL DAY FOR TOLERANCE

Драги сограѓанки и сограѓани, пријателки и пријатели, почитувани дами и господа!
Македонија е нетолерантно општество, а дискриминацијата по низа основи, пред се по етничка и родова основа и сексуална ориентација, е дел од односите и секојдневната комуникација меѓу луѓето, но, исто така, силно присутна е и во институциите на системот. Оттаму, 16 ноември, Меѓународниот ден на толеранцијата (Резолуција 51/95 на ОН) е уште една можност гласно да се проговори и дејствува против дискриминацијата од секаков вид, уште еднаш да се застане во одбрана на човечките и цивилизациските вредности, човековите права и слободи, загарантирани со самото раѓање на секој поединец на овој свет.
Ние, активисти и претставници на граѓанското општество во Македонија, хумани и толерантни луѓе, граѓани на цивилизирана и толерантна Македонија, граѓани на светот, го одбележуваме 16 ноември со повик за толеранција, недискриминација врз основа на пол, етничко или расно потекло, религија или уверување, хендикепираност, возраст и сексуална ориентација или која било друга основа.

По повод овој Меѓународен ден на толеранцијата, ние апелираме:

Владата да го донесе Законот за спречување и заштита од дискриминација веднаш и без одложување. Ја потсетуваме Владата дека овој Закон чека на донесување и имплементација подолго време, а претставува дел од обврските кои нашата држава ги има пред меѓународната заедница, а пред се, кон своите граѓани. Во Извештајот за напредокот на Македонија од Европската Комисија јасно стојат одредби и препораки во кои се вели дека дискриминацијата e се уште проблем на нашето општество и систем.
Политичките партии и други структури на политичко организирање, образовните институции, религиозните заедници, граѓанските организации и медиумите да ја промовираат толеранцијата и недискриминацијата во своите средини и да ги почитуваат како принципи кои на човештвото му гарантираат подобра иднина, наспроти предрасудите, омразата, непочитувањето, понижувањето и насилството.

Да покажеме дека еднаквоста е суштинска вредност во нашето општество.

Повикуваме на меѓуетничка толеранција!

Повикуваме на толеранција и решително санкционирање на дискриминацијата врз основа на религиозна, расна, верска, хендикеп, социјален статус, политичка припадност или каква било друга основа.

Повикуваме на толеранција и ставање крај на дискриминацијата врз основа на пол и сексуална ориентација.

Веднаш!

Да се ослободиме од стравот.

!ЉУБОВ Е ЉУБОВ


Te dashura bashkeqytetare dhe bashkeqytetare, mike dhe miq, te nderuara zonja e zoterinj!
Maqedonia eshte nje shoqeri jotolerante, ndersa diskriminimi ne baza te ndryshme, para se gjithash ne baze etnike dhe gjinore dhe ne baze te orientimit seksual, eshte pjese e marredhenieve dhe te komunikimit te perditshem midis njerezve, por, gjithashtu, eshte shume i pranishem edhe ne institucionet e sistemit. Nisur nga kjo, 16 nentori, Dita Nderkombetare e Tolerances (Rezoluta 51/95 e KB) eshte edhe nje mundesi qe te flitet dhe te veprohet zeshem kunder diskriminimit te cfaredo lloji dhe edhe nje here te qendrojme se bashku ne mbrojtjen e vlerave njerezore dhe civilizuese, te te drejtave dhe lirive te njeriut per cdo njeri, te garantuara me vete lindjen e cdo individi ne kete bote.
Ne, aktivistet dhe perfaqesuesit e shoqerise civile ne Maqedoni, njerez human dhe tolerant, qytetare te Maqedonise se civilizuar dhe tolerante, qytetare te botes, e shenojme 16 nentorin me thirrje per tolerance, mosdiskriminim ne baze gjinore, te prejardhjes etnike ose racore, fese ose bindjes, hendikepit, moshes dhe orientimit seksual ose cfaredo baze tjeter.

Me rastin e kesaj Dite Nderkombetare, ne apelojme:

Qeveria ta sjelle Ligjin per pengimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi menjehere dhe pa shtyerje. Rikujtojme Qeverine se ky Ligj e pret miratimin dhe implementimin nje kohe te gjate, dhe paraqet pjese e obligimeve, te cilat shteti yne i ka para bashkesise nderkombetare dhe, para se gjithash, ndaj qytetareve te vet. Ne Raportin per perparimin e Maqedonise te Komisionit Evropian qarte qendrojne dispozita dhe rekomandime ne te cilin thuhet se mosdiskriminimi ende eshte problem ne shoqerine dhe sistemin tone.
Partite politike dhe strukturat e tjera te organizimit politik, institucionet arsimore, bashkesite fetare, organizatat qytetare dhe mediat ta promovojne tolerancen dhe mosdiskriminimin ne mjediset e veta dhe ti respektojne si parime te cilat njerezimit i garantojne ardhmeri me te mire, perballe paragjykimeve, urrejtjes, mosrespektimit, poshterimit dhe dhunes.

Te tregojme se barazia eshte vlera qenesore ne shoqerine tone.

Ftojme per tolerance nderetnike!

Ftojme per tolerance dhe sanksionim te vendosur te diskriminimit ne baze fetare, racore, hendikepi, statusi social, perkatesie politike ose ne cfaredo baze tjeter.

Ftojme per tolerance dhe dhenie fund diskriminimit ne baze gjinore dhe te orientimit seksual.

Menjehere!

Te clirohemi nga frika.

!DASHURIA ЕSHTЕ DASHURI


Dear citizens, friends, Ladies and Gentlemen:
Macedonia is an intolerant society; discrimination takes place on different grounds, mainly based on ethnic origin, gender and sexual orientation, and is part of the everyday relations and day-to-day communication among people, moreover, it is also widespread in the institutions of the system.
Therefore, November 16, the International Day for Tolerance (UN Resolution 51/95) is one more opportunity to voice our concerns and act against discrimination of any type, and to stand up in defense of the human and civilization values, human rights and freedoms, guaranteed with the birth of every individual in this world.
We, the activists and representatives of the civil society sector in Macedonia, human and tolerant people, citizens of civilized and tolerant Macedonia, citizens of the world, observe November 16 with an appeal for tolerance, non-discrimination on basis of gender, ethnic or racial background, religion or belief, disability, age, and sexual orientation or any other ground.

On the International Day for Tolerance, we appeal:

To the Government: to adopt the Law on Prevention and Protection from Discrimination immediately and without any further delay. We remind the Government that this Law awaits its adoption and implementation for a long period and it is part of the obligations undertaken by our country before the international community, but first, before its citizens. The Progress Report for Macedonia published by the European Commission has clear provisions and a recommendation, highlighting that discrimination is still as a problem of our society and system.
Political parties and other structures of political organization, educational institutions, religious communities, civil society organizations and media to promote tolerance and anti-discrimination in their environments and to respect them as principles that guarantee better future to humanity against the prejudices, hatred, disrespect, humiliation and violence.

Let us show that equality is fundamental value of our society.

We appeal for interethnic tolerance!

We appeal for tolerance and decisive sanctioning of discrimination on basis of religion, race, disability, social status, political affiliation or any other ground.

We appeal for tolerance and putting an end to discrimination on the basis of gender and sexual orientation.

NOW!

Let us break free from fear.

!LOVE IS LOVE